طرح آماری رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی

فایل آماری رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی,تحقیق آماری رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی,مقاله آماری رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی,طرح آماری رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی,گزارش آماری رشد درآمد گروه

دانلود فایل

دسته بندیآمار
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل79 کیلو بایت

پروژه آماری رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش 

 

 

رشد درآمد گروه‌ های مختلف و تولید ناخا لص ملی بر حسب فعا لیت‌های اقتصادی

 

 

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

گروه

كشاورزی

 

9

0.4

2.2

4.5

3.1

0.2

8.7

-8.6

2.9

گروه

نفت

-0.2

5.4

-5.7

1.2

0.9

-5.2

2.3

-5.8

8.6

گروه

صنایع ومعادن

2.6

0.1

0.3

-1.9

15.4

5.1

-3

9.5

8.8

گروه

خدمات

4.9

2.2

3.5

5.1

6.3

5

4.1

3.9

4

تولید

ناخالص ملی

4.7

1.8

1.5

3.7

6.6

3.4

3.6

1.7

5.1

تولید ناخالص ملی

(بدون نفت)

5.3

1.4

2.4

4

7.2

4.3

3.7

2.3

4.8

 

 

                     

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

 

گروه

كشاورزی

12033.4

15330.9

20481.6

34574.5

38868.2

43162.2

56750.7

65420.7

79120.9

 

گروه

نفت

5798.4

21096.0

26666.0

31426.0

41805.9

40763.5

28266.6

63292.8

101705.3

 

گروه

صنایع ومعادن

13010.5

17160.6

2450.0

33009.1

50039.9

58447.9

62316.3

81223.4

110104.9

 

گروه

خدمات

34237.5

47455.2

61930.6

90496.8

120507.9

152760.6

185237.4

231027.6

295101.4

 

تولید

ناخالص ملی

64501.7

100124.3

131771.4

188184.3

248971.6

291768.6

328521.7

434384.6

576493.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درآمد و تولید ناخا لص ملی بر حسب فعا لیت‌های اقتصادی

 

آمار مربوط به گروه كشاورزی در بین سا ل‌ های 1371 – 1379

 

`C     = 40638 /13

  s      = 490052975 /3

  s     = 22137 /14

   CV   = 0/24

 

 

 

 

آمار مربوط به گروه نفت در بین سا ل‌ های 1371 – 1379

`C     = 40091 /91

  s     = 696655899 /3

  s    = 22137 /14

   CV   = 0 /66

 

 

آمار مربوط به گروه صنایع و معادن در بین سا ل ‌های 1371 – 1379

 

 

`C     = 49940 /28

 s       =91267662 /2

 s      = 30210 / 54

 CV     = 0 /6

 

 

آمار مربوط به گروه خدمات در بین سا ل ‌های 1371 – 1379

 

`C     = 135417 22

  s      =308761231 /9

  s     = 17571 /6

   CV   = 0 /13

 

 

آمار مربوط به تولید ناخا لص ملی در بین سا ل‌های 1371 – 1379

 

`C     = 49940 /28

  s      =91267662 /2

  s     = 30210 / 54

   CV   = 0 /6

 

 

روش بدست آوردن میا نگین :

اگر داده‌ها بصورتn  x1+x2+x3 + …. + x  باشند برای بدست آوردن میانگین ( معدل ) مجموع آنها را به تعدادشان تقسیم می‌كنیم و آنرا  با نماد  `C نشان می‌دهند.

`C  =S x÷ n

روش بدست آوردن واریانس  : 

ابتدا میانگین داده‌ها را بدست می‌آوریم سپس مربع انحراف از میانگین    ( (xi -`C ))  را برای هر داده بدست می‌آوریم و در مرحله آخر مجموع مربع انحراف از میانگین را به تعداد داده‌ها تقسیم می‌كنیم.

 s =  ( S  f i x i ÷ n ) – (`C )

 

روش بدست آوردن انحراف از معیار:

برای بدست آوردن انحراف از معیار ابتدا واریانس داده ها را محاسبه كرده سپس از واریانس جذر گرفته كه نتیجه برابر انحراف از معیار می‌باشد و آنرا با s نشان می‌دهند